Sklep żeglarski - Wyposażenie basenów - Sztormiak - Kapoki - Koło ratunkowe - WOPR

reklama:

polecamy:

rss:

wszystkie aktualności w twoim ulubionym czytniku RSS

rss

Prawo na wodzie


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.4 - Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Rozdział 4


Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych


Art. 21. 1. Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym należy

do zarządzającego tym obszarem.


2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych dysponujących nieckami basenowymi wyłącznie do celów

prywatnych.


3. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym może zlecić, w drodze umowy, organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.


Art. 22. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:


1) wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego,


2) organizują i prowadzą szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego — na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1211).


2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są dofinansowywane przez wojewodów w ramach dotacji celowych

przyznawanych z części budżetu państwa, której są dysponentami.


3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być dofinansowane przez ministra właściwego do

spraw wewnętrznych.


4. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo wodne mogą

udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację

zadań, o których mowa w ust. 1.


5. Dotacje, o których mowa w ust. 2—4, mogą być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.


6. Dotacje, o których mowa w ust. 2—4, mogą być udzielane na:


1) utrzymanie gotowości ratowniczej;


2) prowadzenie działań ratowniczych;


3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;


4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;


5) prowadzenie dokumentacji wypadków.


7. W przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert, odpowiednio wojewoda oraz organ jednostki

samorządu terytorialnego ogłasza zasady postępowania w sprawach udzielania dotacji, o których mowa

w ust. 2—4. Przepisy art. 14—18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie stosuje się odpowiednio.


8. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, do dnia 31 grudnia, przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informację o wysokości otrzymanych w danym roku dotacji, celu, na który zostały udzielone oraz podmiocie, który ich udzielił.